TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2019

Đã tiếp nhận
224 hồ sơ

Đang xử lý
24 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
99.11 (%)