TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2020

Đã tiếp nhận
147 hồ sơ

Đang xử lý
17 hồ sơ

Tỉ lệ HS
đúng hạn

100 (%)