TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2020

Đã tiếp nhận
290 hồ sơ

Đang xử lý
11 hồ sơ

Tỉ lệ HS
đúng hạn

100 (%)