TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2024

Đã tiếp nhận
156 hồ sơ

Đang xử lý
8 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
100 (%)